Иновативната Естествена Психотерапия

Естествената психотерапия е иновативна, прагматично ефективна, парадигмално креативна, трансформативно качествено различна, инспиративно творческа терапевтична система, която не отрича, а включва, но и далеч надхвърля предхождащите я терапевтични модалности! 
Какво означават горните думи?

Най-важното качество на Естествената Психотерапия, е прагматичната ѝ ефективност. Докато се работи по преработката до хармонични характерови потенциали диалектично, в Естествената Психотерапия успоредно се следва дидактичен вектор, ефективен психотерапевтичен алгоритъм, водещ към реализация на имплицитно заложената в невротичното състояние учебна цел и характерово хармонизираща посока. Работи се едновременно по двата вектора, диалектичния и дидактичния. Опитът в практиката на Естествена Психотерапия показва, че такъв цялостен процес, при високата панорама на духовно ориентирания подход и здравото стъпване върху логиката на научната реалност, превръщат терапевтичния процес във възможно максимално ефикасен.

Казано с други думи, Естествената Психотерапия работи. Естествената Психотерапия е практически постигаща целите си. Ефективността ѝ в придвижването на психичния процес на клиента от невротично към здраво функциониране в норма, е максимално висока. … В иновативния си творческия процес, Естествената Психотерапия интегрира съществуващите психотерапевтични системи и парадигми, като ги надхвърля трансформативно до нов продукт, качествено различен от сумата от частите си.

Естествената Психотерапия не е еклектична. Интегрално-холистична е. Какво на практика означава интегрално-холистична? Означава, че терапевтичните модалности, които ползва Естествената Психотерапия работят в интегрална сплав, сформираща изцяло нова терапевтична система, вдъхновено творчески преобразуваща наличните подходи в уникално различен, високо резултатен метод.

Вашият коментар