Регламент на обучителния процес в школата по естествена психотерапия

18.07.2020 от Орлин Баев

Закъснения и отсъствия

– При обоснована нужда от закъснение или по-ранно напускане провежданото обучение или работилница, специализантът е нужно да предупреди предварително. 

– Работата в школата е процес, който изисква ясни времеви граници – закъсненията нарушават този процес. По тази причина, са силно нежелателни.

– След началото на работния процес, водещият по свое усмотрение е в правото си да прекрати достъпа до учебната зала. 

– Когато специализантът възнамерява да отсъства от даден модул, е задължително да се обоснове и да информира за това обучаващия и сътрудника на школата. 

– Неприсъствеността на даден обучителен модул, е нужно да се компенсира като се премине същият по време на следващото му провеждане в следваща учебна година. 

– За учебна година по основателни причини е допустимо отсъствието в максимум два модула.

– Времето за завръщане от обяд по време на обучителен модул или работилница се фиксира ясно, като обстоятелствата около самия обяд се съобразяват от специализанта така, че завръщането да е в рамките на определеното. 

– При общо посещение на ресторант за обяд, силно препоръчително е специализантите да се организират в предхождащите кратки почивки, за да поръчат по телефона предварително, което спестява чакането в самия ресторант. 

– След обяда, след началото на работния процес, водещият по свое усмотрение е в правото си да прекрати достъпа до учебната зала.

– Пътуващите от други населени места специализанти е нужно да приоритизират обучението високо и уважавайки времевите рамки на провеждането му, да съобразят транспортните си и акомодационни въпроси с тях.

Времеви параметри за провеждане на обучителните модули

– Съботно неделните обучителни модули се провеждат според зададения график. Ръководството на Естествена Академия си запазва правото за промяна на датите в случай на такава необходимост.

– Часовете на провеждане са както следва:

Събота: 11-17ч. обучение; 17-20ч. група за личен опит. Според груповата динамика, съботната група е възможно да продължи и до 21ч., което специализантите е нужно да имат предвид.

Неделя: 10-18ч. 

Домашни задания

– Когато след всеки обучителен модул или в края на учебната година са зададени теми за самостоятелна писмена работа, качественото им и в достатъчен обем изпълнение е задължително условие за зачитането на дадения предмет или година за преминати успешно. Времето за предаване се заявява ясно от обучителя. При липса на предадени и зачетени задания, предметът или годината се приемат за непреминати.  Количеството изисквани страници се съобщава от обучителя. Текстовете се изпращат в word file, стандартни настройки в общ e-mail на обучителя и сътрудника на школата.

– Домашните работи е нужно да показват достатъчно ниво на разбиране, умение за приземено предаване на смисъл и послания, да бъдат пунктуационно, стилистично, правописно и граматически коректни.

Срокове за предаване: 

– Когато заданието е годишно, тоест зададено в края на учебната година, срокът за предаване е до началото на новата учебна година (тоест е написано и изпратено през летните месеци).

– Когато заданието е по даден модул, срокът за предаване е до следващия учебен модул (тоест около месец). 

– Обучителят е в правото си да не приеме дадена домашна работа за завършена и да изисква повишаване качеството ѝ, когато прецени.  

– Обучителите в ЕП устно или писмено задават крайни, задължителни срокове за предаване на писмените задания.

– Когато преподавателят по даден предмет прецени, е в правото си да проведе устен или писмен изпит по дисциплината си, успешното вземане на който е условието за приемане предмета за преминат успешно. 

При непредаване в изисквания обучителен срок:

– За обучителен семестър (октомври-февруари /1-ви/ и март-юни /2-ри/) се допуска отлагане в написването на едно домашно задание. 

– При непредаване на домашна работа по основателни причини, това се обосновава и се информира в общ мейл водещият и сътрудникът на школата. 

– Непредаването в срок на повече от една домашна работа за семестър се счита за силно нежелателно.

– При непредаване на повече от едно домашно задание на семестър, продължаването на участието в обучителния процес се поставя под въпрос, специализантът е възможно да бъде поканен на интервю, за да се уточни мотивацията и реалните възможности за продължаващо обучение в ЕП школата. 

– В случай на непредадени домашни задания, изготвянето и приемането им е задължително условие за допускане до продължаване на новия семестър или учебна година. Тоест, между февруари и март (между двата семестъра) и между юли и октомври (между двете учебни години), е нужно да бъдат компенсирани непредадените домашни, за да се продължи в следващия семестър или обучителна година. В такъв случай, липсата на срочно предаване на качествени текстови материали, се приема за самоотлъчване от обучителния процес и отпадане от обучението. 

Работилници

– Присъствието на едната или двете годишни работилници (според глобалните условия и следващите от тях възможности), е задължителна част от учебния процес. 

– Отсъствието от работилница е силно нежелателно. Ако все пак, по основателни причини, такова се налага, за това се уведомява водещия и сътрудника на школата и се обосновава, като присъствеността е нужно да бъде компенсирана с участието в бъдещи работилници. Включването и отдаденото участие в пълния брой работилници, е едно от условията за стартиране на сертификационен процес. 

Супервизия

Международните изисквания за супервизионни часове, са 150. В школата по ЕП се реализират както следва:

– Индивидуална супервизия – при доверени ЕП супервизори, обявени в регламента на обучението: минимум 60 часа от изискваните общо 150 часа.

– Ежемесечна супервизионна група (3 часа, веднъж месечно): от изискваните 150, важат максимум 90 часа.

– По време на ежеседмичната психотерапевтична група за клиенти, на която поканен специализант (от третата обучителна година нататък) участва като ко-водещ под супервизия (3 часова група). 

Супервизираното водене от специализант на седмичната терапевтична група за клиенти или на модулната съботна група за личен опит, се причислява към максимум 90-тте допустими часове групово супервизиране, както е посочено по-горе. Поканата от водещия на даден специализант не е масово редова опция, а е изцяло според преценката на водещия.

,,,

Когато специализант от 4-тата финална обучителна година е поканен да води седмичната група за клиенти или модулната група за личен опит с цел процесът да послужи като финален практически изпит по водене на групова психотерапия, това ясно се заявява от поканилия го обучител, а воденето се отчита като част от финалните изпити, без да се добавят часовете като работа под супервизия.

Забележка: ЕП ръководството е в правото си да актуализира броя часове лична терапия и супервизия в синхрон с интернационалните психотерапевтично-обучителни професионални стандарти, според изискванията на европейските и световни организации, в които Българска Асоциация за Естествена Психотерапия членува, или възнамерява да членува. 

Супервизионни групи

– Веднъж месечно, се провеждат групи за супервизия. Участието в тях не е задължително, но е желателно още от най-ранния етап на обучението. 

– При участие в групата за супервизия, е нужно да бъде информиран сътрудникът на школата веднага след участието, за да бъде отчетено.  

– При предварително заявяване (насочва се към сътрудника на школата) от специализант нуждата от обсъждане на конкретен случай, такъв се ползва с предимство пред незаявените.

– Групата продължава най-малко два, а най-много три часа, като в рамките на това време се отделя нужното време за всеки случай. Опитът показва, че в рамките на един качествен процес, обсъжданите случаи са между два и пет, а средно три-четири. 

– Финансовите параметри за участието в групата се съобщават от водещия.

– Представянето на случаи се провежда по утвърдения в школата за естествена психотерапия формат: 1) Оценка, 2) Формулировка и 3) Реструктурираща работа по казуса. 

– Протичането на супервизионните групи става по следния начин: представяне на случай, интервизионно обсъждане, супервизионно включване и заключителни насоки от водещия. 

– Представянето на даден случай е фасилитирано от водещия групата.

– Участието в супервизионната група през електронна платформа (Зуум или др.), е допустимо единствено за специализанти от далечни от столицата населени места, или по здравни причини.

– При участие в супервизионната група през електронна платформа, е нужно камерите да бъдат включени, а внимателното участие в процеса плътно ангажирано. Специализантът е нужно да си подсигури достатъчно тихо и удобно физическо пространство, качество на интернет връзката и условия, така че участието му в групата да бъде оптимално. Разсейването с други интернет или физически дейности по време на такова виртуално участие, е необходимо да бъде минимизирано.

– Закъсненията в началото на супервизионната група, са силно нежелателни. Ако все пак се наложи такова, е по изключение и специализантът е нужно да извести за това по подходящ начин водещия групата. При липса на уведомяване, водещият е в правото си да прекрати достъпа до залата, в която се случва супервизионната група. 

Супервизори:

– Орлин Баев

– Дора Прангаджийска

– Валентина Христова

– Аксиния Цветанова

-Кремена Станилова

– Кристина Сербезова

– Андрей Филипов: за партньорски случаи

Забележка: посещението на личните супервизори е лична инициатива на специализанта. В края на всеки семестър и учебна година, е нужно да се свърже със сътрудничката на школата за записване броя преминати часове лична супервизия. (при груповата такава, се съобщава на сътрудничката след всяка група). 

…..

– След всяка супервизионна група, специализантът се свързва със сътрудничката на школата, за записване преминатите супервизионни часове.

Някои специфични параметри на груповата психотерапия

– На обратна връзка не се дава обратна връзка. Обратната връзка представлява личната перспектива за даден характеров процес – обективно вярна, донякъде вярна или неточна, но такава каквато е в момента според възприятието на участника в процесната динамика, който я дава. 

– При лично споделяне експлицираната преживелищност от даден групов опит, обратната връзка се дава от обучителя, освен ако от него изрично не е упоменат избор на даден брой конкретни участници от споделящия или друг по-свободен формат. 

– При силна и желателнo смислена нужда в някого за нарушаване горните параметри и включване, специализантът се допитва до водещия. 

– В груповата динамика е следван балансът между цел и процес. Целта на дадената група, свързана с осъзнаванията и психичната преработка, породени от прилаганата методология и конкретния процес, случващ се в участниците. Практически това означава, че е възможно и нормално известно по-голямо фокусиране върху личния психичен процес на някого от специализантите, когато това е нужно, но в рамките на следваната групова цел. 

– Личната и групова естествена психотерапия, се подчинява на следните ориентири:

Е – естественост, автентичност във взаимоотношенията.

С – спонтанност. Участниците в терапевтичния процес е желателно да бъдат спонтанно следващи поривите на творческата си същност, като обаче правят ясно разграничение между спонтанността и импулсивността.

Т – творчество. Психотерапията стъпва на научен фундамент, но самото ѝ реализиране е изкуство, дълбоко творчески процес е.

Е – емпатия. Здрава емпатия и естествено, братско човеколюбие.

С – съответност.

Т – тайна, конфиденциалност.

В – висинност. Висока визия, позволяваща ясно разбиране, планиране и препланиране на терапевтичния процес.

О – отговорност.

Лична психотерапия

– Международните изисквания за премината лична терапия, са от 150 часа. 

– Желателно е започването и провеждането на лична терапия още от началото на обучението.

– До завършването и утвърждаването на сертифицирани естествени психотерапевти, специализантите са любезно помолени да преминат 150-тте си часа лична терапия при някого от оповестените в списъка по-долу доверени терапевти (ръководството е в правото си да модифицира списъка):

Валентина Христова

АксинияЦветанова

Дора Прангаджийска

Мартин Чолаков

Кремена Станилова

Диляна Колева

Мариета Петрова

Катюша Павлова

Мариана Вълчева

Богомила Годинова

Александра Найденова

Детелина Стаменова

Христо Райков

Кристина Сербезова

Андрей Филипов

Калин Петков

Стоян Везенков (до 10 сесии биофийдбек)

Калин Цанов (до 20 сесии хипнотерапия)

– По усмотрение на ръководството на школата, от даден специализант могат да бъдат изисквани допълнителни часове лична терапия.

– Покриването на изискваните часове представлява част от условията за стартиране на сертификационен процес.

– При желание и реална потребност за преминаване часове лична терапия при терапевт извън горния списък, това изрично се обсъжда с ръководството на школата.

– Приемат се до 20 часа преждепреминати часове лична терапия при други терапевти, при предоставено респектабилно удостоверение.

– Специализантите в края на всеки семестър и обучителна година, се свързват със сътрудничката на школата за записване преминатия брой часове лична терапия при даден терапевт.

– Забележка: ЕП ръководството е в правото си да актуализира броя часове лична терапия и супервизия в синхрон с интернационалните психотерапевтично-обучителни професионални стандарти, според изискванията на европейските и световни организации, в които Българска Асоциация за Естествена Психотерапия членува, или възнамерява да членува.

Личен опит

През 4 годишното обучение в ЕП са предвидени 400 часа личен опит, както следва:

– 160 часа от ежемесечните групи, провеждани по време на обучителните модули.

– 240 часа, реализирани по време на организираните по време на обучението работилници (в зависимост от световната ситуация).

Клиничен стаж

– Изискват се 400 часа клиничен стаж в някои от следните институции: психиатрия, общност за зависимости, болница. Ръководството поема отговорността да насочи към подходящи диспансери, клиники и общности, с които сътрудничи. С предимство се ползва стажът в психиатрия. По усмотрение на специализанта, е възможно комбиниране. Специализантите могат да преминат часовете си клиничен стаж и в предпочитана от тях лечебна институция, след като изборът им е обсъден и одобрен от ръководството на школата.

– След преминаване на даден стаж, специализантът е нужно да получи от съответната институция респектабилно удостоверение, което да предостави на ръководството на школата и сътрудника ѝ.

– Ако специализантът е преминал клиничен стаж към обучението си по психология към висше учебно заведение, след представяне на респектабилни документи пред ЕП ръководството, преминатите часове могат да бъдат зачетени като част от изискваните 400 по усмотрение на водещия обучението. Такова зачитане не е масова и автоматична, а допълнителна и евентуална опция.

– Покриването на часовете клиничен стаж, е част от условията за стартиране на сертификационен процес.

Адекватно присъствие на специализанта по време на обучителните модули

– По време на обучението, важи източната метафора за празната чаша. Когато „чашата“ е пълна, няма как в нея да се налее още. Тоест, умът на обучаващия се, е нужно да бъде отворено-възприемчив, а емоционалната настройка да е смирено уважителна, въплътяваща качествата на естествения психотерапевт.

– Обучителният процес е дълбоко трансформативен. Наблюденията показват, че вътрешната му динамика често преминава през собствените еволютивни фази. Тоест, случва се цялостна трансформация, свързана с житейската история, интроекти и вътрешни обекти. Нормална трансферна част от процеса е известното пренасяне във водещите обучението на собствени съдържания, което водещите контейнират/ удържат през стабилноста си. Това е нужно обаче да бъде осъзнавано и преработвано в индивидуалната психотерапия на специализанта, като прекомерно негативно наситени трансфери, несвързани с обективната реалност, а предимно с тази на пренасящия ги, не съставляват градивна част от обучението. Ако тежките негативни трансфери не биват преработвани, ръководството на школата е в правото си да насочи към допълнителни часове психотерапия, а при присъствие в негативните трансфери на специализанта на насилствена проективна идентификация, идваща от разцепване и отричане, да се прекрати обучителният му/ ѝ процес.

– Присъствието в обучението е спонтанно и автентично. Спонтанността обаче не е импулсивност, а автентичността не е свързана с „на всяко гърне похлупак“/ „на всяка гозба, мерудия“ участие в процеса. Свързани са със съответност, смирено уважение към себе си, обучителя и процеса на обучение.  

Допускане до защита на финална творческа теза, теоретичен и практически изпити

– Допускането става след покрити всички нужни критерии: присъствие на всички модули, предадени и приети домашни задания, преминат клиничен стаж, всички работилници, както и при преминати минимум 75 часа лична психотерапия към доверените към школата психотерапевти и 75 часа супервизия (индивидуална при доверените към ЕП школата супервизори и групова на ежемесечните супервизионни групи), адекватно участие в обучението и т.н..

Финална творческа теза

– Изискваната творческа теза, посветена на дадена естествено психотерапевтична тема, е в минимален обем от 60, максимален от 80 стандартни уърд страници, конвертирани и предадени в pdf формат на ръководството на школата за ЕП и на сътрудника ѝ. 

– Темата и основната структура на творческата теза, предварително се съгласуват с ръководството на школата. 

– Заглавието на творческата теза е нужно да е кратко, ясно и да отразява точно изразяваната теза.

– Структурата на творческата теза се състои от съдържание, резюме, увод, изложение от няколко части, заключение и библиография.

– Цитирането в текста на творческата теза е нужно да бъде изпълнено според академичните изисквания, като цитатите в скоби водят до съответните източници в библиографията. 

– Съдържанието оповестява заглавието на отделните тематични сегменти и номера на началната им страница.

– Резюмето се помества в началото на творческата теза, преди увода. В синтезиран вид се представя творческата теза. Обемът на резюмето е не по-малко от една и не повече от три страници.

– Уводът е сравнително кратък. Въвежда в разискваната проблематика, изяснява актуалността на темата, формулира целта на тезата, трасира посоката на семантичната „червена нишка“ .

– Първата част/ глава, е предимно теоретична. Последващите части изразяват изследователските, аналитични и съзидателни способности на специализанта и са преобладаващо практически. Тук специализантът изразява умението си, че не само може да прави качествени анализ, аналогия и синтез, но и че може успешно да прилага знанията и уменията си в практиката.

– Заключението е сравнително кратко. Съдържа обобщение на най-важните изводи от творческата теза. 

– Там, където е необходимо, специализантът включва илюстративни материали. Таблици, снимки, статистически хистограми и т.н., директно в основния текст. 

– Защитата на творческата теза се подпомага от прецизно изразяваща ключовите аспекти power point презентация. Времето за явяване на защита се комбинира с теоретичния изпит.  

– Творческата теза може да бъде приета или върната за допълнителна преработка и повишаване качеството ѝ. Предаването на готовата творческа теза за проверка, обратна връзка и насоки към евентуални корекции, става до 15-ти април в годината на преминаване през финални изпити /обичайно м. юни/)

– Одобряването на творческата теза като завършена, е едно от условията за стартиране процеса по сертифициране.

Практика на специализанта на психологично консултиране под супервизия

– При условие, че специализантът вече притежава магистърска образователна степен по психология или медицина, в началото на третата обучителна година при молба от негова страна и спазени условия, му се издава удостоверение, че може да практикува психологично консултиране под супервизия в рамките на метода. 

Предварителни условия: удостоверението за консултиране в рамките на метода под супервизия важи в рамките на две години след издаването си. Предварителните условия за това са завършена магистърска степен по психология или медицина, преминати поне 50 часа лична психотерапия и 30 часа супервизия (индивидуална и групова) към момента на издаването.

След издаването, е задължителна редовната лична и групова супервизия. За редовна супервизия се счита посещението на поне 5 от 9-тте годишни супервизионни групи и минимум 20 индивидуални часа супервизия годишно.

При непокриване супервизионните часове, неспазване етичния кодекс и регламента на школата, удостоверението се счита и обявява за невалидно.

Текущи интервюта

Изучаването, а още повече практиката на професията Естествен Психотерапевт са подходящи за личностово зрели, характерово интегрирани, емоционално стабилни и адекватно социално присъстващи индивиди. Обучението не е препоръчително за преживяващи или преживели психоза или психотичен епизод, личностови разстройства, характеропатии или твърде маладаптивни характерови акцентуации. По време на четирите учебни години, в случай на преценена нужда, даден специализант може да бъде поканен на интервю, удостоверяващо характеровата годност за продължаване на обучението.

– По усмотрение на ръководството на школата, даден специалиант е възможно да бъде поканен за интервю, в което да бъде обсъдено качеството на присъствието му в обучителния процес по следните критерии: 

   – Въплътяване качествата на естествения психотерапевт и смирената готовност за учебна синхронизация с тях.

   – Характеровата преработка и качеството на присъствието му/и в школата.

   – Адекватното участие на специализанта в груповия процес и динамика.

   – Показваното и реално живяното уважение към принципите на естествената психотерапия, ръководството и водещите. 

   – Показваното и реално живяното уважение към колегите специализанти.

   – Качеството на социалното и професионалното присъствие на специализанта и степента на синхрон с принципите на школата и етичните ѝ принципи. 

   – Наличието и качеството на мотивацията за продължаване на обучението.

   – Други …

Забележка: При нарушаване на етичните принципи и гореспоменатите критерии, ръководството е в правото си да насочи към повтаряне на учебната година. При грубо нарушаване, липса на смирена мотивация за характеров и поведенчески синхрон с принципите на школата, качествата на естествения психотерапевт и учене, ръководството е в правото си да изключи даден специализант от обучителния процес. 

Молби, уведомления, заявления, уверения

При основателна нужда от отсъствие, при желание за смяна на личен терапевт или супервизор, при намерение за явяване на финални изпити и др., се подават към сътрудника на школата съответните документи!

Финален теоретичен изпит

– Ръководството на школата за естествена психотерапия организира теоретичен изпит, в който се тества нивото на познания на специализантите. Изпитът е писмен. 

– Специализантът се допуска до теоретичен изпит след  предаване на финална творческа теза, като изпитът се съчетава със защитата ѝ. 

– Успешното преминаване през теоретичния изпит, е едно от необходимите условия за допускане до практическите изпити и при покриване на всички изисквания, за стартиране на сертификационен процес. 

Финални практически изпити 

– След успешно преминаване през 4 годишния обучителен процес и покриване на текущите му критерии, специализантите преминават през изпити по лична и групова психотерапия.

– До практически изпити специализантите са допускани след одобряване на качествено изготвен финален текст и взет теоретичен изпит.

– Изпитите могат да бъдат преминати успешно, или не. Когато единият или и двата изпита са неуспешни, повторното явяване се случва на следваща дата. 

– Успешното преминаване през финалните изпити, е едно от условията за започване на процес по сертифициране.

Забележка: явяването на финалните теоретичен и практически изпити се заплаща, като таксата е определяна според текущия социално-икономически контекст и съобщавана от ръководството на ЕП школата. 

Сертифициране

– Сертифицирането е възможно след покриването на всички изисквания и предоставена от специализанта валидна диплома за завършена магистърска степен по психология или медицина.

– Сертифицирането се случва след покриване на всички гореспоменати критерии. Издаваният сертификат е с 5 годишна валидност. След изтичане на този срок и желание от страна на психотерапевта за подновяване валидността на сертифицирането му, нов сертификат се издава след преценяване спазването етичните норми и принципите на естествената психотерапия в живота и практиката на колегата през предходния период. 

– След успешно издържани изпити, но непокрити все още часове лична терапия и супервизия, обучаваният бива назоваван естествен психотерапевт, практикуващ под супервизия. 

– Званието и сертификатът „Естествен психотерапевт“ се предоставят и ползват след покриване на всички гореспоменати критерии. 

………

Допълнителни параметри:

Наука и духовност

– Естествената Психотерапия (ЕП) се основава на познанието на когнитивната наука. В ядрото ѝ присъстват хуманистичните, хипнотични и психотелесни принципи и подходи. В разбиранията си за устройството на света и човека, ЕП е висинна (трансперсонална, духовно ориентирана). По естеството на холистичната си структура, е интегрално трансформативна, преобразуваща отделните си елементи до гещалт, надхвърлящ сумата от частите си до нова, прагматично функционална и ефективна цялост.

За резултатността си, ЕП разчита на научните достижения, а по отношение на етичните си принципи, резонира с хуманистичните разбирания за човешката същност и взаимоотношения. 

– Науката в естествената психотерапия, е силно уважавана. Задължително е качественият естествен психотерапевт постоянно да обновява научните си познания, както и да умее да осъществява аналогии между научните достижения и практическото психотерапевтично изкуство. 

– Здравата духовност в естествената психотерапия, е силно уважавана. Приземената духовност, проявяваща се в ежедневния бит практически. 

Авторитетност и авторитарност – разлики. Здрави обучителни параметри и граници.

– Авторитарността представлява силово, централизирано властово налагане. Авторитарността (автократичността) е проекция от обучителя на собствени нагласи, с които обучаваният се очаква да се идентифицира. Характеризира се с високо ниво на властов контрол, създаващ зависима подчиненост. Авторитарността не е препоръчваният афективно-поведенчески стил в ЕП. Такъв е авторитетността!

– Авторитетността се характеризира с умерен контрол от страна на обучителя, пълноценно общуване, поощряване на дискурсивността, при спазването нужните правила и обучителни рамки, правене разлика между поведението, което се поощрява или санкционира според зададените граници, докато индивидуалният психодинамичен процес е приеман, за да се осъщести целевото учебно и израстващо анализиране и синтезиране до все по-качествените му еквиваленти.

– Вземането на решения относно обучителните параметри може да бъде съвместно от обучители и обучавани, когато първите сметнат за целесъобразно да ги предоставят за дискусия. Тогава са добре дошли идеи и сърцата взаимопомощ.

– Силно желателна е атмосферата на любящо и великодушно доверие, взаимен респект, искрена взаимопомощ, човещина и благост.

– Стимулира се обществено активното, наситено с благотворна стойност психотерапевтично живеене на обучаваните не само в рамките на извършваните от тях психотерапевтични консултации, но и като собствено лечебно присъствие при провеждане принципите и качествата на ЕП в ежедневието. Подпомага се наличието в специализантите на сърцато великодушие, гъвкава адаптивност, увереност в себе си като част от мъдростта на целокупния живот, самообладанието и провеждането смисъла като естествена същност на психичния процес.

Любов безусловно прегръщаща и любов дисциплиниращо поставяща здрави изисквания. Лична издръжливост, психична устойчивост, телесна поносимост. Индивидуални различия и здрав учебен стремеж към израстване

– В обучението по естествена психотерапия, докато сърдечно и безусловно провеждаме любовта към себе си и другите, същевременно възпитаваме психотерапевтични качества, годности, умения, терапевтично емпатийно присъствие, психична и психотелесна издръжливост при разнообразни условия, способност за устойчиво удържане при интензивна трансферна динамика.

– Обучението с интензивното си съчетаване на теория с практика надхвърля педагогично-информационното учене, докато навлиза в сферата на цялостната характерова синхронизация с изискваните за практиката на тази нелека професия качества, годности и умения. Закономерно, именно дълбоко емпатийният процес на безусловно взаимно приемане, уважение и доверие, разтваря вратата към естественото възпитаване на търсените годности.

– Когато в наситения обучителен процес личната психотелесна устойчивост и издръжливост на даден специализант е в известна степен по-ниска от нужната, обучаващият приема това при положение, че е показвана смирена готовност за израстване и развиване необходимите годности.

Най-добрата версия на себе си, в учебните параметри на школата и качествата на естествения психотерапевт

– В автократичния стил на водене, обучаващите съзнавано или не се стараят да създадат зависими и слаби свои подобия. Този стил е нежелателен в естествената психотерапия.

– В естествената психотерапия се стремим всеки да намери своята най-добра психотерапевтична версия и присъствие,

Температурни параметри в обучителния процес

– Обучението в школата по ЕП е … естествено. Това включва приемане на нормалните температурно-сезонни вариации радушно, отвъд прекомерния стремеж към изкуствено, изолиращо от външните условия такива каквито са климатизиране. Природните температурни амплитуди са експлицитно свързани с физиологични, а оттам с емоционално-ментални амплитудни реакции, които приемани през изграждан все по-стабилен психичен център от интрапсихична зрелост, са част от процеса по установяване психичен интегритет.

– Имплицитно, разликите в температурния спектър са свързани с естествената двуполюсност в този свят: емоционален студ и топлина, страст и воля, трябва и искам, активност и пасивност, симпатикус и парасимпатикус, усилие и безусилност, напрягане и дистенция… Естественото посрещане на температурния и имплицитно свързания с него емоционален диапазон през все по-наличния вътрепсихичен оцялостяващ полярностите интегритет, е нормална част от обучението. 

– Практически това означава, че въпреки климатизацията в обучителните зали, е възможно температурата да варира според сезонните фактори, както и че част от учебния процес би могъл да бъде реализиран в природни условия. 

Пространствени параметри на обучителния процес

– Естествеността като червена нишка пронизва с принципите си цялата теоретична и практична структура на обучението в ЕП. Естественост, транскултурално обемаща и интегрираща западната дистантна междуличностова обособеност и източната заедност. Гъвкави системни граници, позволяващи по-голяма или по-малка телесна проксемика, при едновременното независещо от външните обстоятелства преживяване на задружна заедност и здрави граници, идващи от интрапсихичния интегритет. 

– Практически горното означава, че когато е нужно, обучителната зала е възможно да функционира в пълния си приемен капацитет, което овъншностява заложените в участниците настройки за отделност и близост, задружност и дистантност, заедност и граници. Овъншностяването на тези пространствено-емоционални параметри и намирането на баланса между аз, ти и ние отношението, е част от обучителния процес в ЕП. 

– Когато аз-аз отношението е приятелско, себеприемащо и любящо, аз-ти и аз-ние отношението също е единно-заедно, приемащо естествените различия и сърдечно обгръщащо другостта, като поставяните емоционални и вербални граници са естествено уважавани. 

Телефони, социални мрежи, комуникативни приложения, обучение през интернет

– По време на работния обучителен и групов процес, телефоните е нужно да бъдат аудиално (включително вибрация) изключени. 

– Ползването на социални мрежи по време на работния процес, не се толерира.

– Употребата на комуникативни приложения на електронни устройства (телефон, лаптоп, таблет и др.) по време на обучителния процес, нарушава хода на протичането му и не се толерира. Записките се водят ръкописно, на хартия.

– Когато обучението на цялата или на част от групата, се реализира през интернет (зум или друга платформа), е нужно камерите да бъдат включени, а внимателното участие в процеса плътно ангажирано. Специализантът е нужно да си подсигури достатъчно тихо и удобно физическо пространство, качество на интернет връзката и условия, така че участието му в обучителния процес да бъде оптимално. Разсейването с други интернет или физически дейности по време на такова виртуално обучение, е необходимо да бъде минимизирано.

Финансови параметри

– Годишната такса за обучение се заплаща на една (цялата сума), или на две вноски (по 50% от цялата сума). Сроковете за внасяне на такси са съответно до края на месеците октомври и март. 

– Годишната обучителна такса в Естествена Психотерапия е 2700 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса. 

– Забавянето на плащането е силно нежелателно. При основателни причини за забавяне плащането в указаните срокове, специализантът е нужно да уведоми ръководството в писмена молба с ясно упоменат времеви срок за помолена отсрочка.

-Липсата на плащане в зададения срок и на съответната молба за конкретна времева отсрочка, се приема като акт на самоотлъчване от обучението.

Ръководството е в правото си да актуализира финансовите параметри в съответствие със социално-икономическия инфлационен контекст и вида валута в страната.

Банкова сметка:

IBAN: BG09STSA93000027180492 , BGN (ЛЕВА), ДСК

BIC: STSABGSF

Естествена Академия ЕООД


ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД: ОБУЧЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Забележка: Ръководството е в правото си да актуализира процесните и финансови параметри, правила и граници според социално-икономическия контекст, професионалните изисквания и по свое усмотрение. 

От ръководството на Естествена АкадемияКатегорииОбучение

Основи на Естествената психотерапия

Любов и сексуалност. Втора част