•  При обоснована нужда от закъснение или по-ранно напускане провежданото обучение или работилница, специализантът е нужно да предупреди предварително. 
 • Работата в школата е процес, който изисква ясни времеви граници – закъсненията нарушават този процес. По тази причина, са силно нежелателни.
 • След началото на работния процес, водещият по свое усмотрение е в правото си да прекрати достъпа до учебната зала. 
 • Когато специализантът възнамерява да отсъства от даден модул, е задължително да се обоснове и да информира за това обучаващия и сътрудника на школата. 
 • Неприсъствеността на даден обучителен модул, е нужно да се компенсира като се премине същият по време на следващото му провеждане в следваща учебна година. 
 • За учебна година по основателни причини е допустимо отсъствието в максимум два модула.
 • Времето за завръщане от обяд по време на обучителен модул или работилница се фиксира ясно, като обстоятелствата около самия обяд се съобразяват от специализанта така, че завръщането да е в рамките на определеното. 
 • След обяда, след началото на работния процес, водещият по свое усмотрение е в правото си да прекрати достъпа до учебната зала.
 • Пътуващите от други населени места специализанти е нужно да приоритизират обучението високо и уважавайки времевите рамки на провеждането му, да съобразят транспортните си и акомодационни въпроси с тях.
 • Съботно неделните обучителни модули се провеждат според зададения график. Ръководството на Естествена Академия си запазва правото за промяна на датите в случай на такава необходимост.
 • – Часовете на провеждане са както следва:

Събота: 11-17ч. обучение; 17-20ч. група за личен опит. Според груповата динамика, съботната група е възможно да продължи и до 21ч., което специализантите е нужно да имат предвид.

Неделя: 10-18ч. 

 •  Когато след всеки обучителен модул или в края на учебната година са зададени теми за самостоятелна писмена работа, качественото им и в достатъчен обем изпълнение е задължително условие за зачитането на дадения предмет или година за преминати успешно. Времето за предаване се заявява ясно от обучителя. При липса на предадени и зачетени задания, предметът или годината се приемат за непреминати.  Количеството изисквани страници се съобщава от обучителя. Текстовете се изпращат в word file, стандартни настройки в общ e-mail на обучителя и сътрудника на школата.
 • Домашните работи е нужно да показват достатъчно ниво на разбиране, умение за приземено предаване на смисъл и послания, да бъдат пунктуационно, стилистично, правописно и граматически коректни.
 •  Когато заданието е годишно, тоест зададено в края на учебната година, срокът за предаване е до началото на новата учебна година (тоест е написано и изпратено през летните месеци).
 • Когато заданието е по даден модул, срокът за предаване е до следващия учебен модул (тоест около месец). 
 • Обучителят е в правото си да не приеме дадена домашна работа за завършена и да изисква повишаване качеството й, когато прецени.
 • Обучителите в ЕП устно или писмено задават крайни, задължителни срокове за предаване на писмените задания.
 • Когато преподавателят по даден предмет прецени, е в правото си да проведе устен или писмен изпит по дисциплината си, успешното вземане на който е условието за приемане предмета за преминат успешно. 

При непредаване в изисквания обучителен срок:

 •  За обучителен семестър (октомври-февруари /1-ви/ и март-юни /2-ри/) се допуска отлагане в написването на до две домашни задания, по основателни причини. 
 • При непредаване на домашна работа по основателни причини, това се обосновава и се информира в общ мейл водещия и сътрудника на школата. 

В случай на непредадени домашни задания, изготвянето и приемането им е задължително условие за допускане до продължаване на новия семестър или учебна година. В такъв случай, липсата на срочно предаване, се приема за самоотлъчване от обучителния процес. 

 • Присъствието на едната или двете годишни работилници (според глобалните условия и следващите от тях възможности), е задължителна част от учебния процес.
 • Отсъствието от работилница е силно нежелателно. Ако все пак, по основателни причини, такова се налага, за това се уведомява водещия и сътрудника на школата и се обосновава, като присъствеността е нужно да бъде компенсирана с участието в бъдещи работилници. Включването и отдаденото участие в пълния брой работилници, е едно от условията за стартиране на сертификационен процес. 

Международните изисквания за супервизионни часове, са 150. В школата по ЕП се реализират както следва:

– Индивидуална супервизия – при ЕП терапевти.

– Ежемесечна супервизионна група (3 часа, веднъж месечно).

– По време на ежеседмичната психотерапевтична група, на която поканен специализант участва като ко-водещ под супервизия (3 часова/ група). 

Забележка: ЕП ръководството си запазва правото да актуализира броя часове лична терапия и супервизия в синхрон с интернационалните психотерапевтично-обучителни професионални стандарти, според изискванията на европейските и световни организации, в които Българска Асоциация за Естествена Психотерапия членува или възнамерява да членува.

 

 • Веднъж месечно, се провеждат групи за супервизия. Участието в тях не е задължително, но е желателно още от най-ранния етап на обучението.
 • При участие в групата за супервизия, е нужно да бъде информиран сътрудникът на школата, за да бъде отчетено.
 • При предварително заявяване (насочва се към сътрудника на школата) от специализант нуждата от обсъждане на конкретен случай, такъв се ползва с предимство пред незаявените.
 • Групата продължава най-малко два, а най-много три часа, като в рамките на това време се отделя нужното време за всеки случай. Опитът показва, че в рамките на един качествен процес, обсъжданите случаи са между два и пет, а средно три-четири.
 • Финансовите параметри за участието в групата се съобщават от водещия.
 • Представянето на случаи се провежда по утвърдения в школата за естествена психотерапия формат: 1) Оценка, 2) Формулировка и 3) Реструктурираща работа по казуса.
 • Протичането на супервизионните групи става по следния начин: представяне на случай, интервизионно обсъждане, включване от водещия. 
 • На обратна връзка не се дава обратна връзка. Обратната връзка представлява личната перспектива за даден характеров процес – обективно вярна, донякъде вярна или неточна, но такава каквато е в момента според възприятието на участника в процесната динамика, който я дава.
 • При лично споделяне експлицираната преживелищност от даден групов опит, обратната връзка се дава от обучителя, освен ако от него изрично не е упоменат избор на даден брой конкретни участници от споделящия или друг по-свободен формат.
 • При силна и желателнo смислена нужда в някого за нарушаване горните параметри и включване, специализантът се допитва до водещия.
 • В груповата динамика е следван балансът между цел и процес. Целта на дадената група, свързана с осъзнаванията и психичната преработка, породени от прилаганата методология и конкретния процес, случващ се в участниците. Практически това означава, че е възможно и нормално известно по-голямо фокусиране върху личния психичен процес на някого от специализантите, когато това е нужно, но в рамките на следваната групова цел. 

 Личната и групова естествена психотерапия, се подчинява на следните ориентири:

Е – естественост, автентичност във взаимоотношенията.

С – спонтанност. Участниците в терапевтичния процес е желателно да бъдат спонтанно следващи поривите на творческата си същност, като обаче правят ясно разграничение между спонтанността и импулсивността.

Т – творчество. Психотерапията стъпва на научен фундамент, но самото ѝ реализиране е изкуство, дълбоко творчески процес е.

Е – емпатия. Здрава емпатия и естествено, братско човеколюбие.

С – съответност.

Т – тайна, конфиденциалност.

В – висинност. Висока визия, позволяваща ясно разбиране, планиране и препланиране на терапевтичния процес.

О – отговорност.

 • Международните изисквания за премината лична терапия, са от 150 часа.
 • Желателно е започването и провеждането на лична терапия още от началото на обучението.
 • До завършването и утвърждаването на сертифицирани естествени психотерапевти, специализантите са любезно помолени да преминат 150-тте си часа лична терапия при някого от оповестените в списъка по-долу доверени терапевти:

Валентина Христова

Богомила Годинова

Светлозар Василев

Мариета Петрова

Дора Прангаджийска

Ани Дюлгерска

Катюша Павлова

Милена Манова

 • По усмотрение на ръководството на школата, от даден специализант могат да бъдат изисквани допълнителни часове лична терапия.
 • Покриването на изискваните часове представлява част от условията за стартиране на сертификационен процес. Забележка: ЕП ръководството си запазва правото да актуализира броя часове лична терапия и супервизия в синхрон с интернационалните психотерапевтично-обучителни професионални стандарти, според изискванията на европейските и световни организации, в които Българска Асоциация за Естествена Психотерапия членува, или възнамерява да членува.

През 4 годишното обучение в ЕП са предвидени 400 часа личен опит, както следва:

 •  160 часа от ежемесечните групи, провеждани по време на обучителните модули.
 •  240 часа, реализирани по време на организираните по време на обучението работилници (в зависимост от световната ситуация).
 • Изискват се 400 часа клиничен стаж в някои от следните институции: психиатрия, общност за зависимости, болница. Ръководството поема отговорността да насочи към подходящи диспансери, клиники и общности, с които сътрудничи. С предимство се ползва стажът в психиатрия. По усмотрение на специализанта, е възможно комбиниране.
 • След преминаване на даден стаж, специализантът е нужно да получи от съответната институция респектабилно удостоверение, което да предостави на ръководството на школата и сътрудника ѝ.
 • Покриването на часовете клиничен стаж е част от условията за стартиране на сертификационен процес.
 • Изискваната дипломна работа, посветена на дадена естествено психотерапевтична тема, е в минимален обем от 80, максимален от 120 стандартни уърд страници, конвертирани и предадени в pdf формат на ръководството на школата за ЕП и на сътрудника ѝ. 
 • Темата и основната структура на дипломната работа, предварително се съгласуват с ръководството на школата.
 • Освен електронно, дипломната работа се предава в два броя в хартиен формат, подвързани с твърди корици, на които присъстват темата, логото на естествената психотерапия и името на дипломанта.
 • Заглавието на дипломната работа е нужно да е кратко, ясно и да изразява точно изразяваната теза.
 • Структурата на дипломната работа се състои от съдържание, резюме, увод, изложение от няколко части, заключение и библиография.
 • Цитирането в текста на дипломната работа е нужно да бъде изпълнено според академичните изисквания, като цитатите в скоби водят до съответните източници в библиографията.
 • Съдържанието оповестява заглавието на отделните дипломни сегменти и номера на началната им страница.
 • Резюмето се помества в началото на дипломната работа, преди увода. В синтезиран вид се представя дипломната работа. Обемът на резюмето е не по-малко от една и не повече от три страници.
 • Уводът е сравнително кратък. Въвежда в разискваната проблематика, изяснява актуалността на темата, формулира целта на тезата, трасира посоката на дипломната работа.
 • Първата част/ глава, е предимно теоретична. Последващите части изразяват изследователските, аналитични и съзидателни способности на дипломанта и са преобладаващо практически. Тук дипломантът изразява умението си, че не само може да прави качествени анализ, аналогия и синтез, но и че може успешно да прилага знанията и уменията си в практиката.
 • Заключението е сравнително кратко. Съдържа обобщение на най-важните изводи от дипломната теза.
 • Там, където е необходимо, дипломантът включва илюстративни материали. Таблици, снимки, статистически хистограми и т.н., директно в основния текст.
 • Защитата на дипломната работа се подпомага от прецизно изразяваща ключовите аспекти power point презентация. Времето за явяване на защита е възможно да бъде комбинирано с теоретичния изпит. 
 • Дипломната работа може да бъде приета или върната за допълнителна преработка и повишаване качеството ѝ.
 • Одобряването на дипломната работа като завършена, е едно от условията за стартиране процес по сертифициране.

 Ръководството на школата за естествена психотерапия организира теоретичен изпит, в който се тества нивото на познания на специализантите. Изпитът е писмен. 

 • Теоретичният изпит е възможно да бъде времево и организационно съчетан със защитата на дипломната работа.
 • Успешното преминаване през теоретичния изпит, е едно от необходимите условия за стартиране на сертификационен процес. 
 • След успешно преминаване през 4 годишния обучителен процес и покриване на текущите му критерии, специализантите преминават през изпити по лична и групова психотерапия.
 • Изпитите могат да бъдат преминати успешно, или не. Когато единият или и двата изпита са неуспешни, повторното явяване се случва на следваща дата.
 • Успешното преминаване през финалните изпити, е едно от условията за започване на процес по сертифициране.

Забележка: явяването на финалните теоретичен и практически изпити се заплаща, като таксата е определяна според текущия социално-икономически контекст и съобщавана от ръководството на ЕП школата. 

 Сертифицирането се случва след покриване на всички гореспоменати критерии. Издаваният сертификат е с 5 годишна валидност. След изтичане на този срок и желание от страна на психотерапевта за подновяване валидността на сертифицирането му, нов сертификат се издава след преценяване спазването етичните норми и принципите на естествената психотерапия в живота и практиката на колегата през предходния период. 

– Естествената Психотерапия (ЕП) се основава на познанието на когнитивната наука. В ядрото ѝ присъстват хуманистичните, хипнотични и психотелесни принципи и подходи. В разбиранията си за устройството на света и човека, ЕП е висинна (трансперсонална, духовно ориентирана). По естеството на холистичната си структура, е интегрално трансформативна, преобразуваща отделните си елементи до гещалт, надхвърлящ сумата от частите си до нова, прагматично функционална и ефективна цялост.

За резултатността си, ЕП разчита на научните достижения, а по отношение на етичните си принципи, резонира с хуманистичните разбирания за човешката същност и взаимоотношения. 

– Науката в естествената психотерапия, е силно уважавана. Задължително е качественият естествен психотерапевт постоянно да обновява научните си познания, както и да умее да осъществява аналогии между научните достижения и практическото психотерапевтично изкуство. 

– Здравата духовност в естествената психотерапия, е силно уважавана. Приземената духовност, проявяваща се в ежедневния бит практически. 

Авторитетност и авторитарност – разлики. Здрави обучителни параметри и граници.

 • Авторитарността представлява силово, централизирано властово налагане. Авторитарността (автократичността) е проекция от обучителя на собствени нагласи, с които обучаваният се очаква да се идентифицира. Характеризира се с високо ниво на властов контрол, създаващ зависима подчиненост. Авторитарността не е препоръчваният афективно-поведенчески стил в ЕП. Такъв е авторитетността!
 • Авторитетността се характеризира с умерен контрол от страна на обучителя, пълноценно общуване, поощряване на дискурсивността, при спазването нужните правила и обучителни рамки, правене разлика между поведението, което се поощрява или санкционира според зададените граници, докато индивидуалният психодинамичен процес е приеман, за да се осъщести целевото учебно и израстващо анализиране и синтезиране до все по-качествените му еквиваленти.
 • Вземането на решения относно обучителните параметри може да бъде съвместно от обучители и обучавани, когато първите сметнат за целесъобразно да ги предоставят за дискусия. Тогава са добре дошли идеи и сърцата взаимопомощ.
 • Силно желателна е атмосферата на любящо и великодушно доверие, взаимен респект, искрена взаимопомощ, човещина и благост.
 • Стимулира се обществено активното, наситено с благотворна стойност психотерапевтично живеене на обучаваните не само в рамките на извършваните от тях психотерапевтични консултации, но и като собствено лечебно присъствие при провеждане принципите и качествата на ЕП в ежедневието. Подпомага се наличието в специализантите на сърцато великодушие, гъвкава адаптивност, увереност в себе си като част от мъдростта на целокупния живот, самообладанието и провеждането смисъла като естествена същност на психичния процес.

Любов безусловно прегръщаща и любов дисциплиниращо поставяща здрави изисквания. Лична издръжливост, психична устойчивост, телесна поносимост. Индивидуални различия и здрав учебен стремеж към израстване

 • В обучението по естествена психотерапия, докато сърдечно и безусловно провеждаме любовта към себе си и другите, същевременно възпитаваме психотерапевтични качества, годности, умения, терапевтично емпатийно присъствие, психична и психотелесна издръжливост при разнообразни условия, способност за устойчиво удържане при интензивна трансферна динамика… 
 • Обучението с интензивното си съчетаване на теория с практика надхвърля педагогично-информационното учене, докато навлиза в сферата на цялостната характерова синхронизация с изискваните за практиката на тази нелека професия качества, годности и умения. Закономерно, именно дълбоко емпатийният процес на безусловно взаимно приемане, уважение и доверие, разтваря вратата към естественото възпитаване на търсените годности.

 • Когато в наситения обучителен процес личната психотелесна устойчивост и издръжливост на даден специализант е в известна степен по-ниска от нужната, обучаващият приема това при положение, че е показвана смирена готовност за израстване и развиване необходимите годности.

  Най-добрата версия на себе си, в учебните параметри на школата и качествата на естествения психотерапевт.

 • В автократичния стил на водене, обучаващите съзнавано или не се стараят да създадат зависими и слаби свои подобия. Този стил е нежелателен в естествената психотерапия.

 • В естествената психотерапия се стремим всеки да намери своята най-добра психотерапевтична версия и присъствие,

    

 • Обучението в школата по ЕП е … естествено. Това включва приемане на нормалните температурно-сезонни вариации радушно, отвъд прекомерния стремеж към изкуствено, изолиращо от външните условия такива каквито са климатизиране. Природните температурни амплитуди са експлицитно свързани с физиологични, а оттам с емоционално-ментални амплитудни реакции, които приемани през изграждан все по-стабилен психичен център от интрапсихична зрелост, са част от процеса по установяване психичен интегритет.
 • Имплицитно, разликите в температурния спектър са свързани с естествената двуполюсност в този свят: емоционален студ и топлина, страст и воля, трябва и искам, активност и пасивност, симпатикус и парасимпатикус, усилие и безусилност, напрягане и дистенция… Естественото посрещане на температурния и имплицитно свързания с него емоционален диапазон през все по-наличния вътрепсихичен оцялостяващ полярностите интегритет, е нормална част от обучението.
 • Практически това означава, че въпреки климатизацията в обучителните зали, е възможно температурата да варира според сезонните фактори, както и че част от учебния процес би могъл да бъде реализиран в природни условия. 
 • Естествеността като червена нишка пронизва с принципите си цялата теоретична и практична структура на обучението в ЕП. Естественост, транскултурално обемаща и интегрираща западната дистантна междуличностова обособеност и източната заедност. Гъвкави системни граници, позволяващи по-голяма или по-малка телесна проксемика, при едновременното независещо от външните обстоятелства преживяване на задружна заедност и здрави граници, идващи от интрапсихичния интегритет.
 • Практически горното означава, че когато е нужно, обучителната зала е възможно да функционира в пълния си приемен капацитет, което овъншностява заложените в участниците настройки за отделност и близост, задружност и дистантност, заедност и граници. Овъншностяването на тези пространствено-емоционални параметри и намирането на баланса между аз, ти и ние отношението, е част от обучителния процес в ЕП.
 • Когато аз-аз отношението е приятелско, себеприемащо и любящо, аз-ти и аз-ние отношението също е единно-заедно, приемащо естествените различия и сърдечно обгръщащо другостта, като поставяните емоционални и вербални граници са естествено уважавани. 
 •  По време на работния обучителен и групов процес, телефоните е нужно да бъдат аудиално (включително вибрация) изключени.
 • Ползването на социални мрежи по време на работния процес, не се толерира.
 • Употребата на комуникативни приложения на електронни устройства (телефон, лаптоп, таблет и др.) по време на обучителния процес, нарушава хода на протичането му и не се толерира. Записките се водят ръкописно, на хартия.
 • Когато обучението на цялата или на част от групата, се реализира през интернет (зум или друга платформа), е нужно камерите да бъдат включени, а внимателното участие в процеса плътно ангажирано. Специализантът е нужно да си подсигури достатъчно тихо и удобно физическо пространство, качество на интернет връзката и условия, така че участието му в обучителния процес да бъде оптимално. Разсейването с други интернет или физически дейности по време на такова виртуално обучение, е необходимо да бъде минимизирано.
 • Годишната такса за обучение се заплаща на една (цялата сума), или на две вноски (по 50% от цялата сума). Сроковете за внасяне на такси са съответно до края на месеците октомври и март. 
 • Годишната обучителна такса в Естествена Психотерапия е 1800 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса. 

Ръководството е в правото си да актуализира финансовите параметри в съответствие със социално-икономическия контекст.

Банкова сметка:

IBAN: BG09STSA93000027180492 , BGN (ЛЕВА), ДСК

BIC: STSABGSF

Естествена Академия ЕООД

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД: ОБУЧЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Забележка: Ръководството е в правото си да актуализира процесните и финансови параметри, правила и граници според социално-икономическия контекст, професионалните изисквания и по свое усмотрение.