Принципите Любов, Мъдрост и Истина (Свобода) приложени на практика в естествената психотерапия

         „Божествената Мъдрост дава знание, Истината дава свобода, Любовта дава живот, Животът дава радост, Знанието дава сила, а Свободата дава простор. Тъй вървят тия неща. Тогава имате истина, свобода, имате простор широк, простор в цялата вселена! Имате мъдрост, имате знание; щом имате знание ще имате сила. Силата произлиза от знанието, само че знанието не може да произлезе от силата. Имате любов – имате живот; имате живот, значи имате радост. Сега, аз много пъти съм говорил, че в живота трябва да се научим да понасяме скърбите. Но едно от качествата на живота, това е радостта. Онзи, който живее, трябва да се радва, а може да се радва само онзи който учи.    

 из 19л „Трите основни закона – Любов, Мъдрост, Истина“ на Учителя пред ООК, 7.07.1922 г. София

В Естествената психотерапия ползваме въведените от А. Лоуен пет характерови типа: шизоиден, орален, садо-мазохистичен, психопатен и ригиден. Всеки един от тях се залага в  определен етап от индивидуалното развитие на детето – в периода от зачеването до към 7-8 годишна възраст. Във всеки отделен подетап растящото дете усвоява определени модели на поведение (според Теорията на петте движения на В. Бернаскони), а именно: планиране, подчинение, агресия, съблазняване, проверка на реалността. В ЕП тези пет движения са синтезирани до трите основни принципа: Любов, Мъдрост и Истина (Свобода). Любовта включва в себе си два аспекта: безусловната, приемаща, майчина любов (корелира с движението подчинение) и условната, поставяща граници, бащина любов (корелат на движението здрава агресия). Мъдростта се състои от планиране и гъвкаво препланиране (т.е. проверка на реалността), но не едиствено на материален, физически план, по хоризонтала, а и по вертикала – в духовна, трансперсонална посока. Истината е принцип, който включва естесвените чар и харизма на всеки (отговаря на движението съблазняване), способността да бъдеш предводител, лидер към една по-висока, по-холистична цел.

Шизоиден характер.

Нарича се още и характер на Бягащия или Мечтателя. В основата му седи огромният страх от отхвърляне и въпросът дали има право на съществуване въобще. Защитно този характеров тип пребивава основно в света на фантазията. Нарушен е принципът на Мъдростта и основно се работи по възстановяването му. Работата върви със собствен темп, но в никакъв случай не е добре да се бърза. В случая малкото е много. Ползват се методите на естествената психодинамична и КПТ- анализ, откриване на базовите вярвания, когнитивно реструктуриране. По този начин клиентът бавно се връща към земната, физическата реалност, която се превръща във вид здраво ядро – около което може да се надгражда, следвайки и другите два принципа: на Любовта и Истината. Важен аспект е работата по заземяването или т.нар. граундинг. Тук също следваме принципа на Мъдростта – няма как да имаме познание за духовния свят без да имаме такова за материалния. В преработения си вариант Бягащия се превръща в един Стратег – запазва високата си визия за Живота, но едновременно държи връзка с физичната реалност. Учи се да не се  самоотхвърля, а да заявява себе си по адекватен начин. Възстановява се балансът между интровертност и екстравертност. Може да се превърне и в чудесен оратор-лидер, който да предвожда, следвайки идеите на мъдрия Живот.

Орален характер.

Нарича се още и характер на Зависимия. Залага се в периода на първата годинка от живота на детето и основният страх е от изоставяне. Нарушен е принципът на Любовта. Тук съществува  идеята, че човекът с този характеров тип не бива да се моли, да си иска, а че външният свят ще разгадае неговите нужди и ще му дава (изкривен принцип на майчината, даваща Любов). От друга страна не посмява да се заявява (принцип на бащината Любов), тъй като вярва, че по този начин има шанс другия да го изостави (както там и тогава). Защитно този характер се вкопчва – в хора, идеи, субстанции…., за да не загуби усещането си за принадлежност. В терапията се работи по възстановяване основно на принципа на Любовта – постепенно се гради едно смирено Доверие: в себе си, в ресурсите си, от там и в другия човек, в Света като цяло. Като се следва принципът на Мъдростта се добявя и Доверие в нещо По-голямо от нас. Работи се по изграждането на асертивно присъствие в света, умението да се поставят условия, да следва цел, воден от здрава мотивация. Всичко това някак спонтанно и свободно води към един естествен чар и обаятелност. В здравия си вариант този характер се нарича вече Емпат или Лечител.

Садо-мазохистичен характер.

Нарича се още характер на Издръжливеца. Формира се в т.нар „фаза на Аз-а“ или между 1 и 3 год. възраст. Основният страх е от унижение. Нарушен е отново принципът на Любовта. “Ако не спреш да…, вече няма да те обичам.” така звучи болната форма на условната любов. И за да избегне смазващото чувство на унизеност, последвало естествения детски порив да се отграничи от другия, Издръжливеца се научава да мрънка, хленчи, да се поставя в ролята на онеправдана жертва (все форми на пасивна агресия към другия). Като когато човекът отсреща избухне в отговор, Издръжливецът избухва на свой ред и то в пъти повече от необходимото. Не са редки и психосоматичните болести при този вид характер. В ЕП се работи за възстановяване на принципа на Любовта. Посоката е към характера на Алтруиста, който вярва, че тъй като обича себе си, може и има право да слага граница на другите и света, а след това може с отворено сърце и да дава. Позицията на жертва също се отработва – в позиция на човек, поел отговорност за собствения си живот като в същото време поддържа здрава мотивация, инициативност и пробивност. Понякога Алтруиста дава дори когато няма, но това е с вътрешното знание, че всичко се намира в баланс и той ще получи – може би под друга форма, по друго време и от друго място – следва се принципът на Мъдростта.

Психопатен характер.

Може да се срещне и под името характер на Предизвикателя. Тези характерови черти се залагат в периода между 2,5-3 г до към 5 г. Базовият страх тук е от предателство. Нарушен е принципът на Истината (Свободата) – изгражда се стремеж към придобиване на власт, влияние над другите, манипулативно желание за контрол. Няма го свободното, леко протичане на енергията при общуването, което спонтанно да увлича останалите по пътя на една обща цел. В терапията се работи именно за възстановяване на последното и изграждането на един харизматичен Лидер. Той е в синхрон и с другите два принципа, тъй като се е свързал отново с източника на Любов – в себе си, и знае, че пътеката на Живота е криволичеща, минаваща покрай препятсвия, които имат своето място – стожери, изграждащи увереност и даващи свобода.

„Герой в света може да бъде само онзи, в когото живее Истината. Само той може да се жертва, и когато се пожертва, ще влезе да живее в душите на хората.“ Това са думи на Дънов, които според мен отразяват именно тази трансформация.

Ригиден характер.

Или наречен още Скования. Оформя се във възрастта между 5 и 8 годинки. Основен страх е несправедливостта, нещо не е честно. Дилемата при Скования е: на какво да се доверя? – на чувствата и тялото си или на морала и нормите на обществото. И поради това той е в едно вечно недоверие. Често сам се оковава в една рамка и не знае как да я разчупи. Нарушен е принципът на Мъдростта – липсва по-общият поглед над нещата, което го лишава от тази гъвкавост, необходимо условие за неговата адаптивност. Присъстват бинарните категории: добро-зло, правилно-грешно и това е обусловено от  его-морала. В ЕП работим за разширяване – за гъвкавост на рамката, по-голямо зрително поле – над дуалните категории (кое е за добро и кое е за зло), за свобода на движение – в прекия и преносния смисъл. Следва се и принципът на Любовта, което води до цялостност. И в крайна сметка Скования става на един Воин, които е воден от сърдечния разум.

В заключение добавям няколко откъса от „Учителят говори“, които оставям без мой коментар:

„Любовта обема всичко в себе си. Сама по себе си тя е безконечна, а всички неща вън от нея са конечни. И затова ние казваме:

Вечна е само Любовта. От нея изтича животът. Любовта е, която носи пълния живот.

Доброто като плод на Любовта, се съдържа в нея. Мъдростта и тя се съдържа в нея, защото представя формите, чрез които Божията Любов се изявява. Истината също е включена в Любовта. Тя е най-чистият образ на Любовта.

***

Всичко в света живее в Любовта и чрез Любовта. Всичко, което виждаме: звездни вселени, слънца, планети, е проява на Любовта. Целият Космос в неговата целокупност, целият физически свят е проявена, материализирана Любов. Това е великото „тяло на Бога“.

***

Четири са проявите на Любовта в човека. Тя действа:

като стремеж в сърцето,
като чувство в душата,
като сила в ума,
като принцип в духа.

А това е целият цикъл на развитие от начало до край.

Любовта като стремеж се движи към центъра на Земята. Това са корените на Любовта.

Любовта като чувство се движи към Слънцето – това са клонищата.

Любовта като сила се проявява само у гениите и светиите. Тя се проявява у всички онези, които се жертват за една Божествена кауза. Самопожертвуванието спада към Любовта като сила. Само човек, който има ум, може да осъществи Любовта като сила.

Любовта като принцип сега влиза в света. Тя обгръща всичко. До Любовта като сила има и привличане, и отблъскване, има противоречия. В Любовта като принцип, всички противоречия изчезват.”

Използвана литература:

  1. Беинса Дуно, Учителят говори (съст. Г. Радев)
  2. http://orlinbaev.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
Александър Сакалийски
статии

Вашият коментар