Кандидатстване

От м. октомври 2022г. започва нова, трета обучителна група в школата по естествена психотерапия. Бройките са ограничени и бързо се запълват, така че ако желаете включване в обучението и сте високо мотивирани, моля запознайте се с условията по-долу.

Предимства на обучението в естествена психотерапия (ЕП)

 • ЕП е иновативна, интегрална, високо ефективна система за психотерапия. Теоретичната ѝ парадигма стъпва върху основата на когнитивната наука, интегрира аналитичния, хипнотично-медитативния, хуманистичния и трансперсоналния подходи в прагматично работещ гещалт от приложна теория, методология и практика. Такава холистична визия най-пълно резонира с многостранната същност на човешката душевност.
 • Обучението комбинира теория с интензивно приложение и преживелищност. През 4-те обучителни години специализантите преминават през наситен личен и групов процес, в динамиката на който се катализира цялостна характерова трансформация. Процесът никак не е лек. Изисква значителна степен на удържане, готовност за себепознание и себерегулация, психична издръжливост, търпение, висока мотивация и целенасоченост.
 • Естествената Психотерапия е част от глобалното психотерапевтично семейство. Организационен член на EUROTAS, съставен (constituent) член и акредитиран обучителен център към ESH. Обучението в международно призната организация придава социална “тежест” на собственото професионално присъствие.
 • В естествената психотерапия се покриват и надхвърлят всички глобално изисквани критерии за психотерапевтично обучение.
 • Обучението комбинира теория с практика през цялото време. На всеки обучителен модул се провежда психотерапевтична група, а веднъж или два пъти годишно (според глобалната ситуация) се организират преживелищни работилници, които интензифицират процеса по характерова преработка на специализантите.
 • В школата за ЕП приветстваме семейната визия. В семейството на естествената психотерапия промотираме сърцатостта, дружелюбието, взаимопомощта и взаимното приемане различието в единството, но и здравите граници и параметри на обучителния процес и в социалното присъствие.
 • В обучението специализантът усвоява не само теория, но активно се синхронизира с качествата на естествения психотерапевт, които гарантират силното му професионално присъствие.
 • В обучението се стимулира сформирането и развиването на личен устен и писмен изказ, богата психологично-психотерапевтична лексика и широка обща култура. Държи се на добрите психологични познания и годности.
 • Обучителните модули са прецизно подбрани, а водещите лектори са високо ерудирани специалисти.
 • В естествената психотерапия са заложени ключови алгоритми на дидактично и диалектично взаимодействие при всяко от работените състояния, правещи я възможно най-действена.
 • В ЕП се споделя учебната, характерово хармонизираща и синхронична визия за третираните невротични р-ва. Визия, която качествено променя терапевтичния процес в съдействащ на житейската мъдрост, в извличащ вече присъстващите в състоянията уроци. Това прави терапията ефективна помощничка на живота, а терапевта, съратник на смисъла.

Какво е нужно?

Какво е нужно, за да се включите в предстоящата група? Преди да се свържете за преминаване през интервю, моля за детайлно запознаване със следните текстове:

Желателно е достатъчно да се запознаете също със:

 • Същност и структурни принципи на естествената психотерапия. Описание на основните принципи, възглед и разбирания на ЕП.
 • Естествена когнитивно-поведенческа психотерапия. Когнитивно-поведенческата терапия в рамкие на ЕП, е стабилна научна и базирана на доказателства (evidence based) основа, върху която стъпва цялостният подход на естествената психотерапия.
 • Естествена хипнотерапия. Клиничната хипнотерапия е застъпена в ЕП не само като сериозна част от обучението, но и като “червена нишка” в практиката на метода и терапевтичното присъствие на психотерапевта.
 • Естествена трансперсонална психотерапия. В ЕП се приема здравата, приземена духовност. В духа на интегралността, черпим принципи и практически насоки от древните системи като йога, вътрешното християнство, суфизма, будизма и хиндуизма, но и от съвременното бяло братство, теософията, агни йога и др. В ЕП искрено се уважават създателите на световните психодуховни системи, а учителите от братската школа (Беинса Дуно, Омраам Михаил Иванов и др.) служат като извор на вдъхновение.

При мотивация за участие в обучението, са нужни:

 1. Мотивационен текст: “Защо искам да участвам именно в обучението по естествена психотерапия?!” Текстът се предава лично, на интервюто. Мотивационният текст е нужно да бъде добре оформен, качествен и количествено достатъчен, за да изрази мотивацията Ви.
 2.  Предоставяне бележка, че не се водите на психиатричен отчет по местожителство (по адрес от лична карта). Желателно е да се предаде заедно с мотивационното писмо на интервюто.
 3.  Ниво на разбиране, четене и говорене на международния (английски) език минимум B2. Част от модулите или работилниците са провеждани на английски език от чуждестранни водещи, което предполага свободното комуникиране на този език.
 4. Преминаване през интервю: за уговаряне, свържете се с мен, Орлин Баев на orlinbaev@gmail.com .
 5. Заплащане такса обучение.
 6. Подписване на съглашение за обучение.

Допълнителни материали и информация за обучението по ЕП могат да бъдат намерени тук:

Уговаряне на интервю за записване:

Ренета Паланска

reny3352@gmail.com

+359 89 733 8717