Общи условия

за ползване на услугата за закупуване на билети за събитие по електронен път

Въведение

Настоящите Общи условия за услугата покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“ или „Условията“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата genuine-psychotherapy.com, която се оперира и поддържа от „Естествена Академия“ ЕООД.

Тук са изложени условията, уреждащи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас като потребител на услугата и „Естествена Академия“ ЕООД, предоставящо услугата. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването от Ваша страна на тези Общи условия. При закупуването на билет, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Общи условия, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Основни характеристики на билетите, предмет на продажба

Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата genuine-psychotherapy.com, са билети за организирани от „Естествена Академия ЕООД“ събития и мероприятия.
На интернет страницата genuine-psychotherapy.com се публикува основна информация за всяко отделно организирано събитие, съдържаща кратко описание, датата, часа и мястото на провеждане на събитието и др.
След извършване на плащането лицето получава потвърждение на плащането на посочения от него електронен адрес, което се счита за сключен договор между лицето и Дружеството и дава правото на лицето да посети съответното събитие.

Индивидуализация на търговеца

Билетите се продават от името на „Естествена Академия“ ЕООД. Адрес и седалище: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Коломан“ № 1. Офис 302. ЕИК: 201922684. Управител: Орлин Георгиев Баев. (По-нататък в Общите условия наричано Дружеството).
Данните за контакт на Дружеството са както следва: интернет страница – genuine-psychotherapy.com, адрес на електронна поща – mail@genuine-psychotherapy.com

Условия при отмяна на събитието

Ако Дружеството отмени събитието, последното се задължава да върне платените суми на лицата, закупили билети за съответното събитие.

Отказ от закупени билети

Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

Съгласие за заснемане

С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

Защита на личните данни

Естествена Академия ЕООД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие Дружеството да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на събитието.

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да разберете какви данни се събират и с каква цел.

Разрешаване на спорове

Ако имате притеснение или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Дружеството.