Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия

5 модула

 • Когнитивна динамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси
 • Когнитивни изкривявания, логически сривове, когнитивни уклони, грешки в процесирането на информацията.
 • Психични защитни механизми.
 • Позитивен и негативен трансфер, контратрансфер, естествен трансфер, трансферно удържане.
 • Психоаналитичната дълбинност – мит и реалност.
 • Любов и его.
 • Аналитичната психология – някои ключови жалони.
 • Терапия на петте движения – общ поглед.
 • Ролята на психодинамичния подход в Естествената Психотерапия.
 • Когнитивна наука.
 • Основни презумции на научния подход и метод.
 • Редукция на когнитивните процеси до биологични корелати (embodiment) и независимостта им – отвъд фалшивата дилема яйцето или кокошката.
 • Когнитивен модел. От когнитивен невротичен цикъл, към спиралата на разтварящата се за потенциалите си съзнателност.
 • Качествен подход. Интроспективно-феноменологична когнитивна наука.
 • Когнитивна наука на религията – приложение в естествената психотерапия.
 • Памет – основни понятия. Иконична памет. Работна памет. Работна памет и внимание. Паметов буфер. Дългосрочна памет: епизодична, семантична, процедурна (праксис), емоционална, генетична…
 • Конструктивната памет в психотерапевтичния процес.
 • Конструктивната памет в психотерапевтичната регресия.
 • Зависима от контекста памет – психотерапевтично приложение при паметовата преработка.
 • Аналогия –терапевтични метафори, притчи, приказки и алегории.
 • Дедукция и индукция – рационално реструктуриране на когнитивния процес и сугестивно ползване на естествените байъси и изкривявания за терапевтични цели.
 • Представяне на случаи: оценка, формулировка, психотерапевтична преработка.
 • Когнитивно научна формулировка и понятие за страха. Обуславяне – видове. Разобуславяне.
 • Невропластичност. Невронни пътища. Top down символен, когнитивно-дедуктивен подход and bottom up поведенческо-индуктивно сформиране на неврални мрежи (emergence). Неврогенезис, страх и любов.
 • Автоматични мисли, базисни вярвания и когнитивни схеми / сценарии.
 • Майндфулнес когнитивно поведенческа терапия – когнитивно обяснение и приложение в Естествената Когнитивна Психотерапия.
 • Когнитивна методология – теория и практика.
 • Поведенческа методология – теория и практика.
 • Поведенчески експерименти – теория и теренна работа / практика in vivo.